Familierådgivning

 

 • Familierådgivning hjælper til at forstå og bedre kunne håndtere stress og pres i familielivet.
 • Familierådgivning kan hjælpe til at forbedre relationen og interaktionen i familien
 • Familierådgivning kan hjælpe familiens medlemmer til at blive klar på egne og andres grænser og bedre blive i stand til at sætte egne grænser på en sober og respektfuld måde.
 • Familierådgivning gavner hele familien ved at hjælpe alle til at få sagt hvad de føler. Familierådgivning kan hjælpe til at reducere konflikter

Familierådgivning lægger vægt på vigtigheden af at involvere hele familien i hvordan vi både følelsesmæssigt og praktisk kan acceptere vores forskelle. Familierådgivning adskiller sig fra familieterapi ved også at komme med instruktioner og anvisninger på konkrete handlemuligheder og praktiske tiltag. Ved rådgivning hjælper rådgiveren familien med de praktiske opgaver og udfordringer i tilværelsen og ser på klientens muligheder for både at løse disse og sammen i familien at udvikle kompetencer til fremover bedre at kunne håndtere de problemer og udfordringer som naturligt opstår i en familie. Familierådgivning giver familien lejlighed til at anskue tingene både fra en praktisk og teoretisk og personlig synsvinkel.

Familierådgivning kan foregå på mange forskellige måder.

Det der er det vigtigste, er at familien som udgangspunkt er samlet. I andre tilfælde er dette ikke muligt, f.eks. i forbindelse med sygdom, indlæggelse, alkoholisme, misbrug m.v. I familierådgivning er både de voksne, de unge og børns aktive deltagelse naturligt – og i alle aldre. Derfor er familierådgivningen både metodisk og praktisk indrettet til at der er plads til at alle kan deltage.

Familierådgiveren hjælper, gennem observationer, familien til at reflektere over bedre måder at forholde sig til hinanden og kommunikere på.

Et vigtig mål med gennem familierådgivning er at give familiens medlemmer mulighed for lærer nye og mere positive og respektfulde måder at kommunikere på.

I familierådgivning kan andre involverede personer end familien også inddrages med henblik på at afhjælpe f.eks. et barns vanskeligheder f.eks. pædagoger, lærer, bedsteforældre og andre omsorgspersoner i barnets liv.

Så familierådgivning er også et samarbejde mellem familien og fagfolk.

Temaerne der arbejdes med i familien er mangfoldige, i familier er der mange forskellige konstellationer af nære og fjerne relationer.

 • Søskende der skændes
 • Svigermødre og svigerbørn der har et uafklaret forhold
 • Uenighed om bedsteforældres håndtering af børnebørn
 • Ved separation og skilsmisse
 • Ved sammenbragte familier
 • Ved teenage problematikker
 • Ved sygdom og dødsfald
 • Ved arbejdsløshed
 • Ved misbrugsproblematikker

 

Specielt børn og børns problematikker kan drage fordel af familierådgivning. Her er blot nogle udvalgte problematikker:

 • Hvor barnet får en diagnose – eller ikke får en diagnose men har adfærdsmæssige problematikker.
 • Hvor et barn kræver ekstra omsorg og opmærksomhed ift. familiens andre børn.
 • Hvor børn bliver mobbet
 • Hvor børn har en adfærd som forældrene ikke forstå, er bekymret om og usikker på hvordan de skal håndtere
 • Hvor barnet oplever vanskeligheder i skolen
 • Hvor barnet er ked af det og man som forældre ikke kender årsagen eller ved hvad de skal gøre for at støtte barnet bedst.

Jeg har praksis i Randers og København og jeg har også mulighed for at tilbyde aftentider. Send mig en mail anette@anettekrogh.dk eller ring 21643414 og høre nærmere om mulighederne for jer.


Positiv psykologi!

Positiv psykologi, er det anerkendelse eller skjult magtudøvelse?
Jeg sidder og både undrer mig og bliver trist over, hvordan denne …

God kommunikation - gode relationer

Kropssprog, tegnsprog, verbal sprog, skrivning, gestikuleren – og lignende, er en del af kommunikations processen …